ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«ЗНИЖКИ НА ДОСТАВКУ З МЕРЕЖІ СУПЕРМАРКЕТІВ ULTRAMARKET»
1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил, застосовуються терміни, які мають наступне значення:

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКАЗ ЮКРЕЙН» - юридична особа, створена та зареєстрована згідно законодавства України, місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, кв. 70; поштова адреса: 01103, м. Київ, Україна, вул. Залізничне шосе, буд. 2А; ідентифікаційний код: 41276064; ІПН: 412760626559.

1.2. «Організатор Акції» - ТОВ «ЗАКАЗ ЮКРЕЙН».

1.3. «Територія проведення Акції» - м. Київ та Київська обл. в межах доступних зон доставки. Доступна зона доставки визначається шляхом введення адреси на сайті ultramarket.zakaz.ua.

1.4. «Акція» - маркетинговий захід під назвою «Знижки на доставку з мережі супермаркетів ULTRAMARKET», що проводиться згідно умов цих Правил.

1.5. «Правила Акції» або «Правила» - цей документ, умови якого викладені нижче.

1.6. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції» - строк (період часу), протягом якого діють умови акційної пропозиції, що зазначені у цих Правилах.

1.7. «Послуга доставки»/«Сервіс ultramarket.zakaz.ua» - комплекс послуг зі збору, придбання та доставки товарів (замовлення) додому, в офіс (до дверей) за доступним розкладом та в межах доступних зон доставки із мережі супермаркетів ULTRAMARKET, за умови їх замовлення через сайт ultramarket.zakaz.ua.

1.8. «Вартість Послуги доставки» – винагорода за надання Послуги доставки, що розраховується на основі діючих тарифів (базових тарифів, тарифів/доплат за вагу, інших тарифів), та зазначається під час оформлення замовлення на сайті ultramarket.zakaz.ua.

1.9. «Промокод» - унікальний пароль, згенерований організатором Акції, що є поєднанням цифр та/або літер, вводиться при оформленні Замовлення у відповідне поле на веб-сайті ultramarket.zakaz.ua та надає учаснику Акції право отримати Послугу доставки зі знижкою на умовах Акції.

1.10. «Реферальний промокод» - Промокод, згенерований та розміщений в особовому кабінеті (аккаунті) клієнту сервісу ultramarket.zakaz.ua, яким він може поділитися з «другом»/новим клієнтом cервісу ultramarket.zakaz.ua для отримання останнім одноразово Послуги доставки зі знижкою під час першого замовлення на сайті ultramarket.zakaz.ua на умовах Акції. Кількість Реферальних промокодів, яку можна відправити «друзям» необмежена. Реферальний промокод може бути використано на умовах Акції новим клієнтом сервісу ultramarket.zakaz.ua виключно один раз під час першого замовлення. Строк дії Реферального промокоду – з моменту його отримання новим клієнтом і до кінця строку дії Акції.

1.11. «Зворотній промокод» - Промокод, що генерується автоматично та надсилається клієнту сервісу ultramarket.zakaz.ua за умови застосування новим клієнтом сервісу ultramarket.zakaz.ua Реферального промокоду під час першого замовлення на сайті ultramarket.zakaz.ua. Зворотній промокод може бути використаний клієнтом сервісу ultramarket.zakaz.ua для отримання одноразово Послуги доставки зі знижкою під час замовлення на сайті ultramarket.zakaz.ua на умовах Акції. Строк дії Зворотнього промокоду – 50 (п'ятдесят) календарних днів з моменту його отримання, але не більше строку дії Акції.

1.12. «Учасник Акції» - фізичні та юридичні особи, які відповідають вимогам, зазначеним в Розділі 3 цих Правил, належним чином виконали всі Умови участі в Акції, зазначені в Розділі 4 даних Правил.2.
ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ, ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ (ТРИВАЛІСТЬ) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ


2.1. Організатором та виконавцем Акції є ТОВ «ЗАКАЗ ЮКРЕЙН». Організатор та виконавець Акції може залучати співвиконавців Акції.

2.2. Строк проведення Акції: з «20» травня 2021 року по «31» грудня 2021 року включно.

2.3. Акція проводиться на території наступних міст: м. Київ та Київська область в межах доступних зон доставки.

2.4. В Акції приймають участь особи, які відповідають усім вимогам та умовам Акції.3.
УЧАСТЬ У АКЦІЇ


3.1. Акційні умови автоматично поширюються на клієнтів та нових клієнтів ultramarket.zakaz.ua.

3.2. Участь в Акції неповнолітніх осіб, осіб з обмеженою дієздатністю та недієздатних осіб здійснюється у відповідності з діючим законодавством України.

3.3. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі умови Акції, зазначені в Розділі 4, та відповідає умовам Розділу 3 даних Правил.4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає всім вимогам Розділу 3 даних Правил, необхідно протягом строку дії Акції:
· обрати на веб-сайті zakaz.ua мережу супермаркетів ULTRAMARKET ultramarket.zakaz.ua;
· здійснити придбання товарів на суму від 1000 грн. з ПДВ, шляхом замовлення через веб-сайт zakaz.ua (на сторінці мережі супермаркетів ULTRAMARKET ultramarket.zakaz.ua);
· ввести відповідний Промокод (Реферальний промокод або Зворотній промокод) під час оформлення вказаного вище замовлення у відповідне поле на веб-сайті zakaz.ua (на сторінці мережі супермаркетів ULTRAMARKET ultramarket.zakaz.ua).

4.2. Реферальний промокод дає право на отримання Послуги доставки зі знижкою у розмірі 69 грн.

4.3. Зворотній промокод дає право на отримання послуги доставки зі знижкою у розмірі 69 грн.

4.4. Промокод (Реферальний промокод або Зворотній промокод) може бути застосовано одноразово під час замовлення Послуги доставки на веб-сайті zakaz.ua з мережі супермаркетів ULTRAMARKET ultramarket.zakaz.ua

4.5. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.5. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ


5.1. Інформування про умови Акції згідно даним Правилам здійснюється наступним чином:

5.1.1. шляхом їх розміщення на веб-сайті zakaz.ua;

5.2. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції шляхом їх затвердження Організатором та інформування будь-яким із способів, зазначених у п. 5.1. даних Правил.6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ

6.1. Права Учасника Акції:

6.1.1. Ознайомитися з даними Правилами.

6.1.2. Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.

6.1.3. Отримати інформацію про зміни Правил в передбаченому Правилами порядку.

6.2. Обов'язки Учасника Акції:

6.2.1. Дотримуватись умов Акції у відповідності до цих Правил.7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ

7.1. Обов'язки Організатора Акції:

7.1.1. Виконувати умови Акції відповідно до цих Правил.

7.2. Права Організатора:

7.2.1. Відмовити у наданні знижки на послугу доставки на умовах Акції у випадку недотримання Учасниками умов цих Правил.

7.3. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Правил у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в т. ч. оголошення війни, блокади, суттєві зміни у законодавстві та інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин. Факт дії таких обставин повинен бути підтверджений відповідним документом Торгово-промислової палати України чи іншого компетентного органу.

7.4. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за достовірність наданої Учасниками Акції інформації, в т. ч. контактної інформації для зв'язку з ними.8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Організатор Акції залишає за собою право в односторонньому порядку достроково припинити (скасувати), зупинити проведення Акції та змінювати дані Правила.

8.2. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Невиконання умов даних Правил вважається відмовою від участі в Акції.

8.3. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість Учасником Акції скористатись наданим промокодом Учасником Акції з будь-яких незалежних від Організатора причин протягом строку дії Акції.

8.4. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та інформування шляхом, зазначеним у п. 5.1. даних Правил.

8.5. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, та/або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз'яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.