ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«ДВІ ПЕРШІ ДОСТАВКИ БЕЗКОШТОВНО»
1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил, застосовуються терміни, які мають наступне значення:

1.1. ФОП Леснюк В.М. - Фізична особа – підприємець Леснюк Василь Михайлович, РНОКПП 3429802495, Адреса реєстрації: Україна, Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Кравса Антона, будинок 18.

1.2. «Організатор Акції» - ФОП Леснюк В.М.

1.3. «Веб-сайт» – веб-сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою ozerka.zakaz.ua.

1.4. «Територія проведення Акції» - м. Дніпро та передмістя в межах доступних зон доставки. Доступна зона доставки визначається шляхом введення Учасником акції адреси доставки на Веб-сайті.

1.5. «Акція» - маркетинговий захід під назвою «Дві перші доставки безкоштовно», що проводиться згідно умов цих Правил.

1.6. «Правила Акції» або «Правила» - цей документ, умови якого викладені нижче.

1.7. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції» - строк (період часу), протягом якого діють умови акційної пропозиції, що зазначені у цих Правилах.

1.8. «Послуга доставки»/«Сервіс zakaz.ua» - комплекс послуг зі збору, придбання та доставки товарів (замовлення) додому, в офіс (до дверей) за доступним розкладом та зонами доставки з ринку «Озерка», які Учасник акції може замовити на Веб-сайті.

1.9. «Вартість послуги доставки» – вартість комплексу послуг, вказаних в п. 1.8 цих Правил, що розраховується при оформленні замовлення на Веб-Сайті в залежності від загальної ваги замовлення (товарів) та місця здійснення доставки (передачі їх Учаснику Акції).

1.10. «Учасник Акції» - фізичні особи, які відповідають вимогам, зазначеним в Розділі 3 цих Правил, належним чином виконали всі Умови участі в Акції, зазначені в Розділі 4 даних Правил.2.
ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ, ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ (ТРИВАЛІСТЬ) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ


2.1. Організатором та виконавцем Акції є ФОП Леснюк В.М. Організатор та виконавець Акції може залучати співвиконавців Акції.

2.2. Строк проведення Акції: з «05» жовтня 2021 року по «30» листопада 2021 року включно.

2.3. Акція проводиться на території наступних міст та передмість вказаних міст: м. Дніпро.

2.4. В Акції приймають участь особи, які відповідають усім вимогам та умовам Акції.3.
УЧАСТЬ У АКЦІЇ


3.1. Акційні умови поширюються на зареєстрованих користувачів Веб-сайту, а саме:

- фізичних осіб, які відповідають наступним умовам:

- є резидентами України;

- проживають на території України та досягли повноліття (18 років);

- мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) або наявність відмітки в паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

3.2. Участь в Акції неповнолітніх осіб, осіб з обмеженою дієздатністю та недієздатних осіб здійснюється у відповідності з діючим законодавством України.

3.3. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі умови Акції, зазначені в Розділі 4, та відповідає умовам Розділу 3 даних Правил.4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Прийняти участь в Акції можуть користувачі Веб-сайту, які протягом Строку проведення Акції розміщують замовлення на придбання товарів на Веб-сайті.

4.2. Для того, щоб взяти участь в Акції користувачу Веб-сайту необхідно протягом строку дії Акції:

- зареєструватися на Веб-сайті;

- здійснити on-line замовлення товарів через Веб-сайт на суму від 500,00 грн.

4.3. Учаснику, який виконав умови Акції надається безкоштовна доставка двох перших замовлень в межах базового тарифу 69 грн. кожне, за умови, що вага замовлення не перевищує 40 кг.

4.3. У випадку, якщо вартість доставки перевищує 69 грн., Учаснику акції надається знижка у розмірі 69 грн. Знижка не розповсюджується на доплату за вагу.

4.4. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.5. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ


5.1. Інформування про умови Акції згідно даним Правилам здійснюється шляхом їх розміщення на Веб-сайті;

5.2. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції шляхом їх затвердження Організатором та інформування будь-яким із способів, зазначених у п. 5.1. даних Правил.6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ

6.1. Права Учасника Акції:

6.1.1. Ознайомитися з даними Правилами.

6.1.2. Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.

6.1.3. Отримати інформацію про зміни Правил в передбаченому Правилами порядку.

6.2. Обов'язки Учасника Акції:

6.2.1. Дотримуватись умов Акції у відповідності до цих Правил.7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ

7.1. Обов'язки Організатора Акції:

7.1.1. Виконувати умови Акції відповідно до цих Правил.

7.2. Права Організатора:

7.2.1. Відмовити у наданні послуги доставки на умовах Акції у випадку недотримання Учасниками умов цих Правил.

7.3. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Правил у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в т. ч. оголошення війни, блокади, суттєві зміни у законодавстві та інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин. Факт дії таких обставин повинен бути підтверджений відповідним документом Торгово- промислової палати України чи іншого компетентного органу.

7.4. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за достовірність наданої Учасниками Акції інформації, в т. ч. контактної інформації для зв'язку з ними.8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Організатор Акції залишає за собою право в односторонньому порядку достроково припинити (скасувати), зупинити проведення Акції та змінювати дані Правила.

8.2. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Невиконання умов даних Правил вважається відмовою від участі в Акції.

8.3. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та інформування шляхом, зазначеним у п. 5.1. даних Правил.

8.4. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, та/або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз'яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.